Menu

Vedtægter

 

Ganløse, den 8. april 2015

 

VEDTÆGTER FOR SLAGSLUNDE GANLØSE IF

 

§ 1

Stk. 1
Foreningens navn er “Slagslunde-Ganløse Idrætsforening”. Dens hjemsted er Ganløse i  Egedal Kommune.

 

§ 2

Stk. 1
Slagslunde-Ganløse Idrætsforenings formål er at udbrede interessen for idræt, herunder især fodboldspil, og gennem et aktivt klubliv at give medlemmerne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrene i deres fritid.

§ 3

Stk. 1
Foreningen er medlem af Sjællands Boldspil-Union og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og er undergivet deres love og bestemmelser.

Stk. 2
Foreningen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse tilslutte sig andre organisationer.

§ 4

Stk. 1
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år efter den 1. januar eller senere.

Stk. 2
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen op til 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3
Æresmedlemmer kan på forslag suverænt udpeges af bestyrelsen.

 

§ 5

Stk. 1
Foreningens kontingent fastsættes for de efterfølgende kontingentperioder på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Kontingentet opkræves halvårsvis forud for aktive og passive medlemmer, således at der opkræves 2 gange årligt. 

Stk. 3
For første halvår, perioden fra den 1. januar til 30. juni, opkræves der den 1. februar med seneste rettidige indbetaling den 1. marts.

Stk. 4
For andet halvår, perioden fra den 1. juli til 31. december, opkræves der den 1. august med seneste rettidige indbetaling 1. september.

§ 6

Stk. 1
For gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen. Når et medlem er kommet i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 2
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny som medlem af foreningen før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen, ej heller kan et medlem, som er i restance benyttes på noget hold i foreningen. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 3
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Stk. 4
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på det førstkommende bestyrelsesmøde. 

§ 7

Stk. 1
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, dog under hensyntagen til § 3, stk. 1.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts, skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentligt opslag, indeholdende dagsorden.

Stk. 3 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer der på mødedatoen er fyldt 14 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 14 år gives stemmeret til en af medlemmets forældre. Der kan kun afgives en stemme for et barn per forældre og ingen person kan oppebære mere end en stemme. Stemmeret har desuden medlemmer af bestyrelsen samt trænere i ungdomsafdelingen, baseret på en af bestyrelsen godkendt liste over trænere. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§ 8

Stk. 1

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

Budget for det kommende år forelægges

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand (ulige år)

Valg af øvrig bestyrelse, 3 medlemmer samt 1 suppleant

Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Eventuelt

 


§ 9

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer, jf. stemmeregler ved generalforsamling §7, skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk 2. 

§ 10

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf. § 14 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemninger og valg foregå skriftligt på begæring af en eller flere af de fremmødte stemmeberettigede, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat optages. Referatet underskrives af dirigenten og den nyvalgte bestyrelse.

 


§ 11

Stk. 1
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Stk. 2
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og yderligere minimum 3 medlemmer samt minimum 2 suppleanter og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 3 
Bestyrelsen har til enhver tid ret til at omorganisere sig efter behov. Dog kan formanden kun vælges på generalforsamlingen.

 

§ 12

Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig på et dertil indkaldt møde, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jf. dog § 6, stk. 4.

Stk. 5
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Stk. 6 Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. 

§ 13

Stk. 1
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status per 31. december til revisorerne.

Stk. 3
Driftsregnskab og status bekendtgøres ved opslag senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Hver af revisorerne har til en hver tid adgang til, at efterse regnskab og beholdning. 

§ 14

Stk. 1
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor der ikke er min. 1/3 af foreningens stemmeberettigede til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede ved denne ekstraordinære generalforsamling, er forslaget vedtaget hvis også 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§ 15

Stk. 1
Bestemmelse om foreningens opløsning/sammenlægning med andre klubber kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.

Stk. 4
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

Stk. 5
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål. 


 

Originale vedtægter 22. marts 1938

Revideret på generalforsamlingen den 11. november 1979

Revideret på generalforsamlingen den 27. november 1986

Revideret på generalforsamlingen den 10. december 2012

Revideret på generalforsamlingen den 14. marts 2007

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2010

 

Revideret på generalforsamlingen den 25. marts 2015, og konfirmeret på ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2015.

 

Luk